Konferenciafelhívás

Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 9. – Személyjelölés, korpusz, poétika

2022.05.02.
Konferenciafelhívás

Az ELTE BTK MNYFI Mai Magyar Nyelvi Tanszéke és az ELTE DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ Stíluskutató csoportja az ELTE BTK TI Digitális Bölcsészet Tanszékével együttműködve konferenciát rendez Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 9. Személyjelölés, korpusz, poétika címmel.


A konferencia időpontja: 2022. november 9–10.

Helyszíne: ELTE BTK, Budapest, Múzeum krt. 4/A

A konferencia fő célja, hogy a magyar nyelvre összpontosítva elméletileg, módszertanilag, illetőleg empirikusan megalapozott leírását kezdeményezze a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak, és erre alapozva bemutassa, hogy ezek a konstrukciók hogyan járulnak hozzá a lírai diskurzusok poétikusságához.

A konferencia alapfeltevése, hogy a lírai diskurzusokban a személyjelölő konstrukciók sajátos, műnem- és műfajspecifikus mintázatokat alkotnak, amelyek lényegi szerepet kapnak a poétikai hatás létrejöttében. A szisztematikus mintázatok feltérképezéséhez és a poétikai hatás vizsgálatához ugyanakkor fontosnak tartja e személyjelölő megoldások általánosabb grammatikai feltérképezését is, akár a morfológia, akár a szintaxis, akár a szövegtan felől.

A konferencia a személyjelölés nyelvi jellemzőit és poétikai jelentőségét többféle forrásra (introspekcióra alapozott és szoftveres kvalitatív elemzésekre, korpuszépítésre és kvantitatív adatfeldolgozásra, kísérletes módszerekkel gyűjtött adatokra) támaszkodva kívánja feltérképezni, de kiemelten kezeli a korpuszalapú vizsgálatokat. Elméleti szempontból is nyitott kíván lenni, de azt sem szeretné elfedni, hogy témakijelölését a kognitív nyelvészet, azon belül a kognitív poétika belátásai motiválták.

A konferencia kimondottan interdiszciplináris vállalkozás, láthatóvá és egymással kapcsolatba hozhatóvá kívánja tenni azokat a különböző kérdezői pozíciókat, azokat a különböző elméleti belátásokat és módszertani eljárásokat, amelyek a lírai diskurzusok személyjelölő konstrukcióinak poétikai vizsgálata kapcsán relevánsnak mutatkoznak a nyelvészetben, illetőleg az irodalomtudományban.

 

A konferencia tematikáján belül az alábbi témaköröket állítjuk előtérbe:

  • a személyjelölés pragmatikája
  • a személyjelölés az igei konstrukciókban
  • személyjelölés és koherenciaképzés magyar nyelvű szövegekben
  • a korpuszalapú poétikai vizsgálatok lehetőségei
  • a kvalitatív poétikai vizsgálatok lehetőségei
  • a megszemélyesítés konstrukciói
  • a személyesség és a személytelenség lírai diskurzusokban
  • az (ön)megszólítás poétikája
  • a könnyűzenei dalszövegek líraisága
  • a slam poetry pétikai jellemzői

Plenáris előadók:

Benczes Réka, Corvinus Egyetem

Kulcsár-Szabó Zoltán, ELTE

Tolcsvai Nagy Gábor, ELTE

Jelentkezési határidő: 2022. június. 30. – névvel, címmel, és kulcsszókat tartalmazó

absztrakttal (max. 1000 leütés + bibliográfia).

Az előadások elbírálása és a jelentkezők értesítése: 2022. júl. 31.

Kapcsolat/jelentkezés/absztraktleadás címe: uj.nezopontok.2022@gmail.com

Részvételi díj: 10 000 Ft

A konferencia előadásaiból lektorált tanulmánykötet jelenik meg.

Szervezőbizottság: Tátrai Szilárd, Laczkó Krisztina, Palkó Gábor, Simon Gábor

A bizottság titkárai: Kuna Ágnes és Horváth Péter

Hallgatói szervezők: Prótár Noémi és Kopcsák Róbert

FELHÍVÁS