Alapképzés

Alapképzés

ALAPKÉPZÉS

TANEGYSÉGLISTÁK ÉS LEÍRÁSOK

TANEGYSÉGLISTÁK

ALAPSZAK

MINOROK (MINOR SPECIALIZÁCIÓK)

SPECIALIZÁCIÓK


Mi a különbség a minor (minor specializáció) és a specializáció között?
 

LEÍRÁSOK  NYELVÉSZETI SPECIALIZÁCIÓK ÉS MINOROK

Az Intézet képzéseinek áttekintő képe letölthető pdf változatban.

A magyar alapszak mellé ajánlott minorokat (minor specializációkat) és specializációkat bemutató Minor kisokos letölthető pdf változatban.

 

NYELVÉSZETI SPECIALIZÁCIÓK ÉS MINOROK

NYELV- ÉS BESZÉDTUDOMÁNY DISZCIPLINÁRIS MINOR

A Nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minort elsősorban azon hallgatóknak ajánljuk, akik a nyelvészet több területe és kutatási irányzata iránt érdeklődnek. A képzés során megismerkedhetnek a legfrissebb nyelvészeti eredményekkel, és bekapcsolódhatnak a folyamatban lévő kutatásokba. Szaktanári segítséget kaphatnak egyéni kutatási témáik megtalálásához, kidolgozásához, hallgatói konferenciákon való bemutatásához, lehetőség szerinti publikálásához. Diákműhelyeinkhez csatlakozva tanáraiktól és hallgatótársaiktól szakmai támogatást kaphatnak OTDK-dolgozatukhoz, egyéni kutatásaikhoz is, illetve közös projektekben is részt vehetnek. A minor jó alapot nyújthat a későbbi nyelvészeti MA- és PhD-képzésekhez is.

A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható.

A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter.

A jelentkezésnek speciális előfeltétele nincs.

Plakát 

Tanegységlista: https://www.btk.elte.hu/ba/minorok (a Magyar alatt)

 

NYELVMENTOR SPECIALIZÁCIÓ ÉS DISZCIPLINÁRIS MINOR

A nyelvmentor specializáció/minor célja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a nyelvészeti kutatások elvi és módszertani alapjait, illetve betekintést nyújtson az alkalmazott nyelvészet néhány területének eredményeibe. A képzés elsősorban a kutatásmódszertan, a szakmai kommunikáció, a szociolingvisztika, a diskurzuselemzés, valamint az interkulturalitás témája köré épül fel, vagyis a nyelvhasználat társas-társadalmi és kulturális vetületeinek vizsgálatára fókuszál. A nyelvmentoros hallgatók bekapcsolódhatnak az Alkalmazott nyelvészeti diákműhely munkájába is, ahol segítséget kaphatnak egyéni kutatásaik megtervezéséhez és kivitelezéséhez, közös kutatásokban vehetnek részt, illetve különböző tudományos rendezvények, programok szervezésébe is bevonódhatnak, amelyek egyúttal lehetőséget is biztosítanak a színvonalas hallgatói munkák bemutatására és publikálására.

A képzés bármely (alap)szakkal párosítható.

A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter.

A jelentkezésnek speciális előfeltétele nincs.

A tanegységlista itt érhető el.

Plakát

További információk: vladar.zsuzsa@btk.elte.hu

 

MAGYAR JELNYELV SPECIALIZÁCIÓ

Az elmúlt években Magyarországon is egyre több figyelmet fordítanak a siketek esélyegyenlőségének biztosítására, így előtérbe kerültek a diszkrimináció csökkentésére és az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó intézkedések. Ennek következményeként 2009 szeptemberében az ELTE Bölcsészettudományi Karán 4 féléves, 50 kredites jelnyelvi specializáció indult, melynek keretében BA/BSc szakos hallgatók tanulhatnak a magyar jelnyelvről és a siket kultúráról. A specializációval lehetőség nyílik az ország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbsége, a magyar siket közösség jelnyelvének és kultúrájának egyetemi szintű megismerésére siketek és hallók számára. A képzés emellett nagyban hozzájárul a siketek nyelvhasználati jogaira vonatkozó rendelkezések megvalósításához.

A jelnyelv felsőoktatásba való beemelésének elsődleges célja az, hogy az oktatással kapcsolatos területek számára biztosítsa a megfelelő szakmai hátteret a területen jártas szakemberek képzésével, akik részt vehetnek a siket és halló társadalom érzékenyítésében. A képzés során lehetőség nyílik megismerkedni a magyarországi siket közösség nyelvével és kultúrájával, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatával, elméletével és gyakorlati vonatkozásaival, a jelnyelv nyelvészeti megközelítéseivel, a jelnyelvi tolmácsolás alapjaival, a jelnyelvi korpuszok és szótárak készítésének alapjaival, a siketek oktatásának legfontosabb kérdéseivel. Továbbá a képzés betekintést ad a siketeket érintő nyelvhasználat jogi kérdéseibe és a kétnyelvűség számos jellemzőjébe.

A magyar jelnyelvi specializáció jelentősége az alábbi pontokban foglalható össze:

  • intézményes kereteket ad a jelnyelvvel való foglalkozásnak, kutatásnak, hiánypótló publikációk, egyetemi jegyzetek elkészítésének, és segíti a siketek bilingvális oktatása módszertanának a kidolgozását;
  • fontos szerepet játszik a diszkrimináció megszüntetésében és a siketek esélyegyenlőségének megteremtésében;
  • jelentős lépés a fejlettebb európai uniós országokhoz való felzárkózási folyamatban;
  • a „Nyelvtanulás és többnyelvűség” c. EU-s program fontos célkitűzéseit valósítja meg;
  • jól illeszkedik a "Language Portfolio Hungary"-hoz készített országjelentés 7. fejezetében foglaltakhoz.

A képzés 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat.

A képzés szervezését és lebonyolítását a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja támogatja.

Előfeltételek és tanegységlista

Plakát

 

GYAKORLATORIENTÁLT SPECIALIZÁCIÓK ÉS MINOROK

SZERKESZTŐI ISMERETEK DISZCIPLINÁRIS MINOR

A Szerkesztői ismeretek minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiket érdekel, hogyan készül egy könyv vagy folyóirat, és később szívesen dolgoznának szerkesztőségben, kiadóban. A képzés során megismerkedhetnek a szerkesztési és értékesítési folyamat fázisaival, a szövegek előállítása, gondozása, szerkesztése mellett például a borító- és kiadványtervezéssel, valamint gazdasági-vállalkozói, illetve kommunikációs és menedzsment alapismeretekkel. Az elméleti ismeretek mellett a minor gyakorlati képzést, kiadói és szerkesztői szakmai gyakorlatot is magába foglal.

A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható.

A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter.

Jelentkezés: Önéletrajzzal és motivációs levéllel.

  • Önéletrajz: bármely megszokott formában elkészíthető; terjedelem: max. 2500 leütés.
  • Motivációs levél: 1 A4-es oldal terjedelem (2,5 cm-es margók, 1,5-es sorköz).

Mindkét dokumentum PDF formátumban csatolandó. 

A kért dokumentumok a következő címre küldendők: nyelvtortenet@btk.elte.hu

Tanegységlista: https://www.btk.elte.hu/ba/minorok (a Magyar alatt)

 

ÜGYVITEL SPECIALIZÁCIÓ ÉS DISZCIPLINÁRIS MINOR

Az ügyvitel specializációt (diszciplináris minort) a felsőoktatási törvény piacorientált képzésként alapította meg.

A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható.

A képzés 4 féléves.

Elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter.

A minorra felvehető hallgatók létszáma: max. 40 fő.

Az ügyvitel specializáció feladata és célja olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva a magyar vagy más alapszakon, valamint az ügyvitel specializáción szerzett nyelvi-kulturális, kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. Az ELTE ügyvitel specializációját 2005-ben alapította meg; 2019-től még inkább a mai társadalmi elvárásokhoz igazította. A képzés szakgazdája, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet több stúdiumot a Könyvtár- és Informatikatudományi Intézettel közösen valósít meg.

A megszerezhető ismeretek: beszéd- és tárgyalástechnika, üzleti, irodai kommunikáció és levelezés, információ- és adatkezelés (webszerkesztés, hálózati kommunikáció), gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing- és PR-ismeretek, interkulturális és médiakommunikáció. A képzés nagyobbrészt szemináriumi keretek között valósul meg. A hallgatók irodakommunikáció szakmai gyakorlaton is részt vesznek.

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a beszélt és írott nyelvi, személyközi és irodakommunikáció alapjait, a modern szervezeti információs rendszereket, elsajátítsák az önálló menedzselés módszereit. Cél az is, hogy az ügyvitelen végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző (elsősorban művelődési) szervezetek (intézmények, cégek, egyesületek, alapítványok stb.) ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, s hogy kreatívan részt vehessenek a döntés-előkészítési és -lebonyolítási munkálatokban.

A képzés sikeres elvégzését a BA-diplomába bejegyzik.

Jelentkezés: Önéletrajzzal és motivációs levéllel.

  • Önéletrajz: bármely megszokott formában elkészíthető; terjedelem: max. 2500 leütés.
  • Motivációs levél: 1 A4-es oldal terjedelem (2,5 cm-es margók, 1,5-es sorköz).

Mindkét dokumentum PDF formátumban csatolandó. 

A kért dokumentumok a következő címre küldendők: ugyvitelminor.elte@gmail.com 

Tanegységlista: https://www.btk.elte.hu/ba/minorok (a Magyar alatt)

 

FINNUGOR NYELVEK ÉS KULTÚRÁJUK SPECIALIZÁCIÓK ÉS MINOROK

FINN / ÉSZT / FINNUGOR MINOR

Új – négy félév alatt elvégezhető – minor programok indulnak 2020 őszétől a Finnugor Tanszéken. Bármely alapszakos jelentkezhet, aki érdeklődik a finn, az észt és/vagy a kisebb finnugor népek nyelve és kultúrája iránt.

finn és az észt minor kurzusain elsősorban a finn, illetve az észt nyelvet és kultúrát ismerhetik meg, a finnugor minoron a finn vagy észt nyelv és kultúra mellett a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertana az uráli nyelvek rendszere, a mai finnugor nyelvek alapjai és a modern nyelvelméletek állnak a középpontban. Mindhárom program része a finnugor nyelvrokonság kérdése, illetve a finnugor népek és kultúrájuk is.

Előtanulmányokat nem igénylő képzéseinken finn és észt nyelvből rövid idő alatt B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, többek között anyanyelvi lektoraink (észt, finn, mari) segítségével, hogy az érdeklődők mesterképzésen már megfelelő nyelvismerettel folytathassák tanulmányaikat. Külföldi nyári egyetemek és különböző hosszabb időtartamú külföldi ösztöndíjak is segítik a nyelvtanulást és az anyaggyűjtést. A finn mesterdiploma megszerzése után lehetőség van tanárképzésen, illetve fordító- és tolmácsképzésen való részvételre is.

Tanegységlisták: https://www.btk.elte.hu/alapkepzes